Kategorie
Kontakt
Tel
17 856 71 18
GSM
515 158 541
GSM
533 377 900
Godziny działania sklepu
poniedziałek-piątek 9-17 sobota 9-14
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 4 Gości
 online.
Katalog » Regulamin Konkursu


Regulamin Konkursu

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą: ,,WYGRAJ SKUTER”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa loterii promocyjnej

Loteria fantowa prowadzona jest pod nazwą ,,WYGRAJ SKUTER” (dalej „Loteria”)

2. Organizator loterii promocyjnej

Organizatorem loterii promocyjnej jest firma F.H.U. "BARTER" Lisowicz Dorota z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 8, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Zasięg akcji promocyjnej

Loteria promocyjna ma charakter ogólnopolski.

4. Nazwa organu, który wydał zezwolenie

Loteria promocyjna odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

5. Czas trwania loterii promocyjnej:

Loteria rozpoczyna się dnia 15 sierpnia 2015 r. od godziny 09.00 i trwać będzie do dnia 20 grudnia 2016 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. Podczas trwania akcji odbędzie się losowanie nagród w dniu 06 grudnia 2016 r.

6. Udział w akcji promocyjnej

Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Uczestnicy akcji promocyjnej

7.1. Konkurs skierowany jest dla osób fizycznych będących klientami F.H.U. "Barter". Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
7.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć osoby prawne, a także pracownicy oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo) i przedstawiciele Organizatora, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie F.H.U. "Barter". Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
7.3. Uczestnicy Loterii poprzez wypełnienie Kuponu, deklarują że zapoznali się i zaakceptowali warunki regulaminu oraz wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia urządzanej Loterii. Dane osobowe Uczestników Loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r Nr.101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk oraz Laureatów Loterii.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

8. Warunki wzięcia udziału w loterii promocyjnej:

8.1. Dokonanie zakupów za minimum 50 zł brutto (pięćdziesiąt złotych brutto) w sklepie stacjonarnym F.H.U. BARTER , internetowym www.bartero.pl, lub portalu aukcyjnym Allegro w okresie pomiędzy dniem 15 sierpnia 2015r. od godziny 09.00, a dniem 05 grudnia 2016 r. do godziny 18:00.
8.2. Przesłanie listownie lub samodzielnie dostarczenie kuponów konkursowych na adres firmowy organizatora F.H.U. Barter ul. Lewakowskiego 8, 35-119 Rzeszów bądź też bezpośrednie wrzucenie kuponów do urny losowania w Salonie Firmowym na ul. Armii Krajowej 4A w Rzeszowie (budynek DEXA) w okresie pomiędzy dniem 15 sierpnia 2015 r. od godziny 09.00, a dniem 05 grudnia 2018 r. do godziny 18.00.
8.3. Przesyłając/dostarczając większą ilość kuponów, szanse na wygranie wartościowych nagród zwiększają się. Ilość kuponów jaka może wziąć udział w losowaniu przypadająca na jednego uczestnika – bez ograniczeń.
8.4. W losowaniu nagród biorą udział kompletnie wypełnione kupony konkursowe posiadające: imię, nazwisko, numer telefon oraz adres e-mail oraz marki i modelu posiadanego pojazdu. Wypełnienie kuponu konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii.
8.5. Każdy z kuponu/kuponów będą opieczętowane przez obsługę Punktu Obsługi Loterii.
8.6. Kupony biorą udział w losowaniu nagród, które odbędzie się 06 grudnia 2016 r. podczas imprezy promocyjnej w godz. 12.00 – 14.00
8.7. Udział w losowaniu biorą jedynie oryginalne kupony loteryjne. Kupony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie będą uprawniały do otrzymania nagrody. Jeżeli w losowaniach zostanie wylosowany Kupon konkursowy podrobiony, przerobiony zniszczony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający weryfikację jego autentyczności losowanie zostanie powtórzone do momentu wylosowania Kuponu konkursowego poprawnie wypełnionego. Kupony konkursowe wypełnione w sposób nieczytelny lub niekompletny są nieważne i tym samym nie będą uprawniały do otrzymania nagrody. Jeżeli w losowaniu zostanie wylosowany kupon wypełniony w sposób nieczytelny lub niekompletny, losowanie zostanie powtórzone do momentu wylosowania kuponu poprawnie oraz kompletnie wypełnionego. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu konkursowego, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. W losowaniu jeden Uczestnik może wygrać kilka nagród jednocześnie.

9. Miejsce i termin losowania nagród

9.1. W czasie trwania Loterii będzie przeprowadzane losowanie nagród, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2016 r. podczas trwania imprezy promocyjnej w godz. 12.00 – 14.00
9.2. W losowaniu w dniu 06 grudnia 2016 r., wezmą udział Kupony wrzucone do urny od 15 sierpnia 2015r. od godziny 09.00 , a dniem 05 grudnia 2016 r. do godziny 18:00.
9.3. Po losowaniu wszystkie kupony znajdujące się w urnie zostaną zabrane i zabezpieczone przez Komisję Nadzorującą Loterię.
9.4. Losowanie odbędzie się poprzez wylosowanie kuponów loteryjnych z urny znajdującej się na terenie Centrum Handlowo Dexa przy ul. Armii Krajowej 4A w Rzeszowie na piętrze (miejsce losowania). Nagrody będą losowane w następującej kolejności:
- o godz. 12.00 odbędzie się losowanie 50 koszulek T-Shirt
- o godz. 12.40 odbędzie się losowanie 20 kurtek BigStar
- o godz. 13.10 odbędzie się losowanie 10 kasków motocyklowych
- o godz. 13.30 odbędzie się losowanie nagrody głównej: Skuter Kymco Super 9
9.5. Osobą losującą będzie pracownik F.H.U BARTER. Po przeprowadzeniu losowania Komisja zweryfikuje prawidłowość wypełnienia kuponu loteryjnego zgodnie z niniejszym regulaminem. Kupon nie spełniający warunków Regulaminu zostanie odrzucony, a w jego miejsce zostanie wylosowany kupon, który spełnia warunki Regulaminu.

NAGRODY


11. Nagrody

11.1. Na pulę nagród w loterii składają się następujące nagrody:

a. Skuter Kymco Super 9 – 6727 zł brutto
b . Kurtki BigStar – 20szt – każda wartości 100 zł brutto
c. Koszulki T-Shirt LED - 50szt. - każda o wartości 27 zł brutto
d.. Kaski typu JET – 10szt. , każdy o wartości 77zł brutto

11.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy, w szczególności za wady nagrody wynikłe z winy producenta.
11.3. Wygrane w loterii promocyjnej podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz.361 tekst jednolity).

12.WARTOŚĆ PULI NAGRÓD

Wartość puli nagród podlegającej losowaniom wynosi 10847 złotych brutto (dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW i WYDANIE NAGRÓD


13. Wyniki loterii promocyjnej

13.1. Laureaci nagród wytypowani drogą losowania zostaną powiadomieni o wygranych w chwili ogłoszenia wyników losowania telefonicznie lub drogą mailową
13.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata Loterii błędnych danych kontaktowych
13.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Uczestników.
13.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia prawa do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

ODBIÓR NAGRÓD


14. Wydanie nagród

14.1. Organizator podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z laureatem z informacją o wygranej w Konkursie
14.2. Połączenia będą wykonywane w godzinach 12:00-14:00 w dniu losowania na numer podany na kuponie konkursowym i będą realizowane z numeru 515158541 należącego do Organizatora.
14.2. W przypadku 3 nieudanych prób nawiązania połączenia z Laureatem, Organizator wyśle na numer telefonu Laureata dodatkowy SMS z prośbą o kontakt telefoniczny z Organizatorem na wskazany numer kontaktowy Organizatora, oczekując jednocześnie kontaktu przez 30min.
14.6 Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem Konkursu rozumie się nieodebranie połączenia ze strony Laureata w czasie co najmniej 4 sygnałów dzwonka, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywa nie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
14.7 W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania adres e - mail oraz dane adresowe niezbędne do dostarczenia Nagrody, a następnie potwierdzić przekazane Organizatorowi dane drogą elektroniczną zgodnie z procedurą przedstawioną przez Organizatora w trakcie rozmowy telefonicznej z Laureatem.
14.8 Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, jak również treść rozmowy telefonicznej w przypadku udanego nawiązania połączenia Organizatora ze Zwycięzcą lub Zwycięzcy z Organizatorem będzie przez niego nagrywana na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu.
14.9 Zwycięzcy Konkursu mogą zezwolić na publiczne ujawnienie ich imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronach Internetowej Organizatora
14.11 Wszystkie Nagrody rzeczowe z wyjątkiem nagrody głównej Skutera Kymco Super 9 , zostaną dostarczane na koszt Organizatora. W przypadku nagrody głównej – Organizator może zorganizować dostawę na własny koszt w promieniu 200 km, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów. Powyżej 200km – Zwycięzca jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody na własny koszt.
14.1. Nagrody można odebrać osobiście. Przy odbiorze osobistym uczestnik pisemnie potwierdza jej odbiór.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

15. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową . W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

16. Postępowanie reklamacyjne

16.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować na poniższy adres: F.H.U. "Barter" Dorota z siedzibą w Rzeszowie 35-119 przy ul. Lewakowskiego 8 w terminie 14 dni od zakończenia losowania
16.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania przesyłki.
16.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
16.4 Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

17. Podatki

17.1 Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11, 11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
17.2 Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
17.3 W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie prawnej to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18. Zmiany regulaminu

18.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.

19. Postanowienia końcowe


19.1 Regulamin Loterii będzie dostępny w siedzibie Organizatora – F.H.U. „Barter" Lisowicz Dorota z siedzibą w Rzeszowie 35-119 przy ul. Lewakowskiego 8 oraz na stronie www.bartero.pl
19.2 Zgłoszenie udziału w Loterii jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu w całości, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
19.3 Materiały reklamowe Loterii mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
19.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
19.5 Informacje o Loterii, w tym niniejszy Regulamin, dostępne są przez cały okres trwania Loterii na stronach internetowych www.bartero.pl, a także w siedzibie firmy przez cały okres trwania Loterii.
Powrót